Natječaj

Propeler film d.o.o. , dana 5. travnja 2007. objavljuje

Natječaj za produkciju kratkih igranih filmova u sklopu projekta "Zagrebačke priče"

I. Na natječaj se prijavljuju scenariji za kratki igrani film, trajanja od 8 do 12 minuta, namijenjeni produkciji omnibusa "Zagrebačke priče".

II. Scenariji koji se prijavljuju trebaju biti napisani na temu: Zagrebački kvartovi.

III. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske ili tvrtke sa scenarijem za koji imaju autorska prava s navedenim imenom redatelja koji bi prijavljeni scenarij realizirao.

IV. Budžet prijavljenih projekata ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 kuna za produkciju kratkog igranog filma bez postprodukcije tona i eventualnog prebacivanja kompletnog filma "Zagrebačke priče" na 35mm, što znači da planirani budžet u sebi treba sadržavati sve produkcijske troškove za proizvodnju, honorare autora, ekipe i glumaca i montažu slike. Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Propeler filma d.o.o. s jedne strane te autora s druge strane. Filmovi trebaju biti snimani u digitalnoj tehnologiji.

V. Ukoliko ne dođe do produkcije omnibusa, autorima odabranih scenarija bit će isplaćen honorar u iznosu od 5.000,00 kuna.

VI. Prijava na natječaj ostvaruje se slanjem scenarija uz kojega je potrebno poslati dokaz o autorskim pravima i financijski plan u iznosu do 100.000,00 kuna.

Materijali koji se prijavljuju moraju biti na hrvatskom jeziku.

VII. Odabir projekata obavlja Selekcijska komisija, a konačnu odluku donosi Propeler film d.o.o.

VIII. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2007. godine, a objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom tisku i Internet stranici Zagrebačkih priča.

IX. Prijavu na natječaj odnosno scenarij, dokaz o autorskim pravima te ostali materijali šalju se na adresu: Propeler film d.o.o., SC - Savska 25, 10000 Zagreb (uz napomenu: Zagrebačke priče).

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija, kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

X. Slanjem prijavne dokumentacije prihvaćaju se sva pravila i uvjeti natječaja projekta.

XI. Popis scenarija koji će se realizirati bit će objavljen u dnevnom tisku i na Internet stranicama Zagrebačkih priča najkasnije 30 dana od dana zaključenja natječaja.

XII. Opis projekta i pravilnik natječaja možete pronaći na Internet stranicama Zagrebačkih priča ili zatražiti u Propeler filmu na telefon 01 - 48 29 477 i e-mail

Menu

Kontakti

  • Propeler film
  • Tel: +385 (0)1 4829 477
  • Fax: +385 (0)1 4827 717
  • mail