Natječaj

Propeler film d.o.o. , dana 17. svibnja 2010. objavljuje

Natječaj za produkciju kratkih igranih filmova u sklopu projekta 'Zagrebačke priče 2'

I. Na natječaj se prijavljuju scenariji za kratki igrani film, trajanja od 10 do 15 minuta, namijenjeni produkciji omnibusa "Zagrebačke priče 2".
II. Prijavljeni scenariji trebaju biti napisani na temu: ljubav.
III. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske ili tvrtke sa scenarijem za koji imaju autorska prava s navedenim imenom redatelja koji bi prijavljeni scenarij realizirao.
IV. Budžet prijavljenih projekata ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 kuna netto (bez uključenog PDV-a i poreza na autorske honorare) za produkciju kratkog igranog filma bez postprodukcije tona i eventualnog prebacivanja kompletnog filma "Zagrebačke priče 2" na 35mm filmsku vrpcu, što znači da planirani budžet u sebi treba sadržavati sve produkcijske troškove za proizvodnju, honorare autora, ekipe i glumaca i montažu slike. Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Propeler filma d.o.o. s jedne strane te autora s druge strane. Filmovi trebaju biti snimani u digitalnoj tehnologiji.
V. Propeler Film zadržava pravo poništiti natječaj, ukoliko Selekcijska komisija zaključi da nema dovoljan broj zadovoljavajućih scenarija.
Ukoliko scenariji budu prihvaćeni, a ne dođe do realizacije omnibusa, autorima odabranih scenarija, bit će isplaćen honorar u iznosu od 5.000,00 kuna.
VI. Prijava na natječaj ostvaruje se slanjem scenarija uz kojega je potrebno poslati dokaz o autorskim pravima i financijski plan u iznosu do 100.000,00 kuna.
Materijali koji se prijavljuju moraju biti na hrvatskom jeziku.
VII. Odabir projekata obavlja Selekcijska komisija, a konačnu odluku donosi Propeler film d.o.o.
VIII. Natječaj je otvoren do 18. lipnja 2010. godine, a objavljuje se u dnevnom tisku i na službenoj internet stranici Zagrebačkih priča.
IX. Prijavu na natječaj odnosno scenarij, dokaz o autorskim pravima te ostali materijali šalju se na adresu: Propeler film d.o.o., Varšavska 3, 10000 Zagreb (uz napomenu: Zagrebačke priče 2).
Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija, kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati. Primat će se prijave zaključno s poštanskim datumom od 18. lipnja, 2010.
X. Slanjem prijavne dokumentacije prihvaćaju se sva pravila i uvjeti natječaja projekta.
XI. Popis scenarija koji će se realizirati bit će objavljen u dnevnom tisku i na službenoj internet stranici 'Zagrebačkih priča' najkasnije 30 dana od dana zaključenja natječaja.
XII. Opis projekta i pravilnik natječaja možete pronaći na službenoj internet stranici Zagrebačkih priča: www.zagrebacke-price.org  ili zatražiti u Propeler filmu na telefon 01 - 4829 477 i E-mail: info@zagrebacke-price.org

Menu

Kontakti

  • Propeler film
  • Tel: +385 (0)1 4829 477
  • Fax: +385 (0)1 4827 717
  • mail